همچنان میبارد و میخندد
+ دوباره شروع شده :))
++ دیگه بچه ی کویر که باشی انقد هی ذوق میکنی واسه بارون و هی پست میذاری :)))