حسی که وقتی یه پست هرچند هم کوتاه نوشته باشی همه شو انتخاب کنی امااااا...  یهو دستت بخوره رو یه دکمه و همش بپره و حال نداشته باشی دوباره تایپش کنی :| 
+ خدا نصیب گرگ بیابون نکنه -___-