الان تو بلاگ مینویسم و فکر کردن ن به بلاگفا نوعی خیانته به بلاگ  اما....  تو بلاگفا راحت تر مینوشتم :(