و آن هنگام که ساعت 2 نصفه شب پیامی را اشتباهی برای کسی میفرستی که ساعت 11 شب دیگر خواب هفت پادشاه را میبیند و کمی امیدوار به دیر دیده شدن پیام میشوی اما ناگهان و با خوردن دو تیک سبز منحوس در گوشه ی سمت راست پیامت امید هایت ناامید شده و برای چند هزارمین بار به بدشانسی خود می اندیشی و از خدا میپرسی " وقت تقسیم شانس دقیقا من کجا بودم ؟! "  :إ