از این به بعد خیلی کمتر میام اینجا..  خیلی خیلی کمتر.. راستش اولش خواستم حذفش کنم اینجارو.. اما دلم نیومد.. مث این بود که بخوای بچه تو با دستای خودت بکشی.. من اینجا رو فراتر از حد تصور دوست دارم.. نمیتونم راحت ازش بگذرم.. اصن کاش درش یه کلید داشت.. اون وقت قفلش میکردم و کلیدشو قورت میدادم.. اینجوری هم زورم به اینجا نمیرسید که پاکش کنم هم...  

+قضاوت گناهه درست.. اما بعضیا که از گناه کردن ابایی ندارن.. انجام میدن :)