دعا کنین واسم.. فقط دعا.. خیلی احتیاج دارم بهش   


+ کاش میشد همه چیو اینجا نوشت..