"میخوای باور کن میخوای نکن " میتونه به عنوان یه فحش رکیک اعلام استقلال کنه!  

:))