بعد مثلا یهو فکر کنی ببینی عه!!! یه رازی رو کشف کردی و تازه خیلیم خوشحال بشی بابتش بعد ندونی به کی بگی آخه هیچکدوم از آدمای واقعی زندگیت که موضوع رو متوجه نخواهند شد.. اونوقت میای و اینجا ابراز شادی میکنی ^__^  :دی