تابحال به دست ها دقت کرده اید ؟ 
بنظر میتوانند بسیار اعجاب انگیز باشند. دستها به تنهایی راز های زیادی را در خط و خطوط خود پنهان کرده اند. به بعضی از دستها که نگا میکنم بی اختیار دوستشان دارم انگار که خود آن دست ها شخصیتی مستقل دارند. گاهی این عشق به دستها مربوط به هارمونی زیبای انگشتانی موزون و دراز است که با پیوستن به ناخن هایی بی نقص مغز و روحت را تسخیر میکند. گاهی شیوه ی حرکات انگشتان حتی جلوه ای خاص در برابر چشمانت دارد چنان که تورا غرق در آرامش کرده و بی اختیار تبدیل به ماهی کوچکی میشوی که شنا کردن را فراموش میکند. 
همیشه همه میگوییم که چشم ها دروغ نمیگویند .. اما در واقع دست ها هستند که راستگوترینند. چقدر خوشبخت بودیم اگر زبان دست ها را میدانستیم .. آن وقت چقدر زیبا میشد که با لمس دستان کسانی که دوستشان داریم چشمان یکدیگر شویم و از حقیقت عشق پرده برداریم :) 

+ با دخل و تصرف در متنی که خیلی وقت پیش جایی خوندمش و چون خیلی قشنگ بود تو ذهنم مونده بود  و اینجا ازش استفاده کردم  :دی