یکی از دلایل کمبود آب میتونه فکرایی باشه که مدام زیر دوش آب توی حموم به سراغ آدم میان!