یه جایی از یه کسی خوندم که نوشته بود : 

هر مردی حداقل یه بار به خانوم یا عشقش ، شده توی ذهنش خیانت کرده! 

خواستم بگم موافقم باهاش!