- فاطمه 

+ جانم 

- تو بهترین دوستمی 

همین پیام یهویی.. فقط و فقط همین.. روزمو ساخت :)* 

شرایط گفتنش شیرین ترش کرد البته :))