+ دقیقا تو همچین فضا و منظره ای!  سقف شیروونی رنگی رنگی خونه ها و یه دریاچه ی کوچولو زیر پات باشه و به هیچیم فکر نکنی!