یه روزایی هست از خواب که بیدار میشی احساس میکنی ضیف ترین و بی ارزش ترین موجود رو این کره ی خاکی ای.. فکر میکنی وجودت واسه هیچ کس کوچکترین اهمیتی نداره.. احساس میکنی هیچکس ازت دل خوشی نداره و غیرقابل تحمل شدی.. حتی واسه خودت.... 

یه روزایی مث امروز...