هیچیو تو دنیا نمیخوام اگه خدایی نکرده زبونم لال مامان یا بابام نباشن.. میدونم که زندگیم بدون هر کدوم از اونا فلجه!
گاهی خیلی دیر متوجه میشی که اونجور که باید و شاید قدر مامان یا باباتو ندونستی.. خیلی دیر.. وقتی که دیگه مامانی نیست و یکی دیگه میاد و جاشو میگیره.... اونوقته که حس خفگی ناشی از بغض میخواد بکشتت!
+ 3 ماه از سالگرد فوت عمم میگذره و خبر ازدواج شوهرعمم بهم میرسه.. و من فقط اشکا و بهانه گیریای دخترک 7 سالش تو ذهنمه....