حرف هایی دارم برای گفتن.. حرف هایی هم برای نگفتن.. گفتنی هایم از برای شما.. نگفتنی ها باشد برای دلم :)